HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

"การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

ในวันที่ 4 กันยายน 2563

ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://conference.kru.ac.th

joomla template