HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

There are no translations available.

 

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน

ปีงบประมาณ 2563

ภายใต้ 2 แผนงาน คือ

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

2. แผนพลังงานทดแทน

ขั้นตอนสำคัญ

1. นักวิจัยผู้ขอรับทุนจะต้องดำเนินการ จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งขอหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง (ที่เสนอผู้บริหารลง นามเรียบร้อย)

2. นักวิจัยผู้ขอรับทุน จะต้องขอ username และ password ในการกรอกข้อเสนอโครงการในระบบ โดยการส่ง เอกสารต่อไปนี้มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา (คุณน้ำฝน This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

2.1 ชื่อโครงการ

2.2 ชื่อหัวหน้าโครงการ ตำแหน่ง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

2.3 หนังสือมอบอำนาจ

2.4 เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ (ระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ)

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ (ระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ)

2.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของพยาน (ระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ)

3. นักวิจัยผู้ขอรับทุนจะต้องดำเนินการกรอกข้อเสนอโครงการผ่านระบบโดยใช้ username และ password ที่ได้รับ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในเวป https://project.enconfund.go.th โดยต้องแนบไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอ โครงการ (.pdf) และไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc หรือ .docx)

ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น

4. นักวิจัยผู้ขอรับทุน ส่งเอกสารที่จะส่งแหล่งทุนต่อไปนี้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

4.1 ไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการบรรจุในแผ่น DVD หรือ CD จำนวน 2 ชุด โดยระบุชื่อ โครงการ ชื่อหน่วยงาน และรหัสโครงการไว้บนแผ่นและหน้าซอง

4.2 ไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่แหล่งทุนกำหนด

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม project.enconfund.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

1.ประกาศ ส.กทอ.

2.ประกาศ ส.กทอ. (ฉบับปรับปรุง)

3.ตัวอย่างเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ 2563

4.คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 

joomla template