HOT NEWS

PDFPrintE-mail

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูณณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 63 "แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ" รอบเพิ่มเติม

There are no translations available.

(บพข.) ประกาศการรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบื้องต้น คือ

1) เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้

2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน

3) สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย

การดำเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

4) เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น

5) กรณีโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่น ๆ

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขั้นตอนสำคัญ

1. คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

2. สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่งเอกสารสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนให้สถาบันวิจัย และพัฒนา ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม2563

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/2W2Bfra

 

joomla template