HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งบทความตีพิพมืในวารสารวิชาการ กสทช. ฉบับประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท

แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดการและผลิต 0 2670 8888 ต่อ 3755 หือ 3751

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template