HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/3coNrra

joomla template