HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สวก.ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

There are no translations available.

 

สวก.ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

2 กรอบการวิจัย ดังนี้

1. กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพร ในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่

เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

2. กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

ขั้นตอนสำคัญ

1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

2. สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการ จัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

3. ผู้เสนอขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้น ในระบบ ARDA EPMS ผ่าน www.arda.or.th โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง

4. เมื่อผู้เสนอขอรับทุนได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว

ให้แนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบ

และยืนยันการส่งข้อมูลในระบบ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูล

2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)

4. กรณีโครงการวิจัย

ในมนุษย์ -ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด

ในสัตว์ทดลอง -กรอกแบบเสนอขอขออนุญาตใช้สัตว์ ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด

เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)-กรอกแบบเสนอขอขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)

ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศ สวก..pdf

2. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน.xlsx

3. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย.docx

4. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย.docx

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761

joomla template