HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช. รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021)

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ประจำปี 2564 (FY2021)

 

เงื่อนไขสำคัญ

1.นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

2.สถานวิจัยสำนักวิชาส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

3.นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

4.นักวิจัยผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการ ต้องไม่ติดค้าง การส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

การวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2555 – 2562

5.นักวิจัยสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้น ในระบบ NRIIS โดยไม่ต้องยืนยันการส่ง

6.นักวิจัยรับหนังสือรับรองและเอกสารที่ สบวพ. ออกให้แล้ว ให้แนบไฟล์ทั้งหมดในระบบ

และยืนยันการส่งข้อมูลในระบบ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563

7.นักวิจัยทั้งสองฝ่าย จะต้องยื่นข้อเสนอโครงการไปยังหน่วยงาน สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศของตน

(ในประเทศไทยคือ วช. และ ในประเทศญี่ปุ่นคือ JSPS) จึงจะถือว่าเป็นการสมัครที่สมบูรณ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน

2.หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 ฉบับ

3.บทคัดย่อข้อเสนอการวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฝ่ายไทย

4.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด

5.บทคัดย่อข้อเสนอการวิจัย ฝ่ายญี่ปุ่น พร้อมประวัตินักวิจัย (ภาษาอังกฤษ)

6.หนังสือรับรองการทำวิจัยร่วมจากนักวิจัยญี่ปุ่นเป็นลายลักษณ์อักษร

7.กรณีโครงการวิจัย

7.1ในมนุษย์ ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด

7.2 ในสัตว์ทดลอง กรอกแบบเสนอขออนุญาตใช้สัตว์ ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด

7.3 เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกแบบเสนอขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง (ใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด

 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/37GivlB

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) โทรศัพท์ 4761

joomla template