HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช.การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ครั้งที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

 

4 ประเด็นสำคัญ

1.การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากชุดตรวจวินิจฉัย เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์การติดเชื้อ การเฝ้าระวังและติดตาม การติดเชื้อ

การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อให้เข้าใจการสัมผัสโรคและการเตรียมการรองรับหากมีการระบาดในรอบต่อไป

2.การพัฒนาวัคซีนโดยเฉพาะในระยะการทดสอบในสัตว์ทดลอง การทดสอบในมนุษย์ หรือการเตรียมการด้านเทคโนโลยี

เพื่อผลิตวัคซีนโรคโควิด-19

3.การคาดการณ์ การติดตาม และการดำเนินงานเพื่อให้เข้าใจและรองรับหรือแก้ไขผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา

และความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศจากโรคโควิด-19 ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

4.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอยทั่วไปที่เพิ่มขึ้น จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เงื่อนไขสำคัญ

1.นักวิจัยผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการ ต้องไม่ติดค้าง การส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS

ระหว่างปี 2551 – 2560

2.ในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

3.นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนสำคัญ

1.นักวิจัยกรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

2.นักวิจัยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

3.สถานวิจัยสำนักวิชาส่งเอกสารสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการให้ สบวพ.

ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/3etKF5K

 

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศํพท์ 044224761

joomla template