HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วช.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

เงื่อนไขสำคัญ

1.นักวิจัยกรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น.

2. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

3. นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

4. สถานวิจัยสำนักวิชาส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

5. นักวิจัยผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการ ต้องไม่ติดค้าง การส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ

ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2557 – 2561

6.ในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ในปีงบประมาณ 2562 – 2563

ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูล การเสนอขอรับทุน

2. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรม เป็นภาษาไทย ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้องเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 7 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด + สำเนา 6 ชุด)

3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2ClBjLd


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 044 224761

 

 

 


joomla template