HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน "ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

There are no translations available.

 

วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน "ปลาสวยงามในธรรมชาติ"

สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ประจำปีงบประมาณ 2563


วัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อลดปัญหาการจับปลาสวยงามในธรรมชาติ และป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้าจากการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ

2) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตปลาสวยงามในธรรมชาติสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขสำคัญ

1.นักวิจัยกรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น.

2.นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

3.นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

4.สถานวิจัยสำนักวิชาส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

5.นักวิจัยผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการ ต้องไม่ติดค้าง การส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ

ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2557 – 2561

6.ในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2562 – 2563 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูล การเสนอขอรับทุน

2.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรม เป็นภาษาไทย ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้องเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ชุด

(ฉบับจริง 1 ชุด + สำเนา 6 ชุด)

3.แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2V7narF

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 044 224761

joomla template