HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช. การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อการพัฒนา“ไก่พื้นเมือง & ไก่ลูกผสมพื้นเมือง”สู่เชิงพาณิชย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง & ไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์

มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง”

2. เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยง “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” จากผู้ผลิตสู่ผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และผู้ประกอบการ

ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง

เงื่อนไขสำคัญ

1.นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

2.สถานวิจัยสำนักวิชาส่งเอกสารให้ สบวพ.ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

3.นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

4.นักวิจัยผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการ ต้องไม่ติดค้าง การส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2551 – 2560

5.ในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน

2.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรม เป็นภาษาไทย ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด + สำเนา 7 ชุด)

3.แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) File word และ PDF จำนวน 1 แผ่น

4.กรณีโครงการวิจัย

ในมนุษย์ -ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง จำนวน 1 ชุด

ในสัตว์ทดลอง -กรอกแบบเสนอขออนุญาตใช้สัตว์ ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง จำนวน 1 ชุด

เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)-กรอกแบบเสนอขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) ให้ สบวพ. ออกใบรับรอง จำนวน 1 ชุด

 

ดูรายละเอียด & ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

https://bit.ly/38gJ8hr

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)

โทรศัพท์ 4761

joomla template