HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สวรส. การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ประเด็นวิจัย

1. การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของระบบสุขภาพในการตอบสนอง ต่อการระบาด

2.การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการภาวะ หลังวิกฤติ (Post Crisis Management)

3.การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และระบบวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

 

ขั้นตอนสำคัญ

1.ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.hsri.or.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข

ที่กำหนดและแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม (Full Proposal) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

2.ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRIIS กับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (http://nriis.nrct.go.th)

3.ดาวน์โหลด ฟอร์มข้อเสนอโครงการต้องใช้แบบฟอร์มของ สวรส. เท่านั้น

4.จัดทำ file ข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาโปรดใส่ข้อมูลทุกหัวข้อ

5.เริ่มต้นยื่นข้อเสนอโครงการ (http://www.hsri.or.th/proposal64/covid19)

6.บันทึกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วน ถูกต้อง

7.อัพโหลด ข้อเสนอโครงการ

8.คลิก ส่ง/submit โปรดตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง เมื่อคลิกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก

9.ตรวจสอบอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ (ควรเป็นอีเมล์ของหัวหน้าโครงการ) ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันว่าดำเนินการสำเร็จ

(หากไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาเช็คที่ junk mail)

10.นักวิจัยยื่นรายละเอียดชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนไปยังสถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน

11.สถานวิจัยสำนักวิชาส่งเอกสาร สรุปรายชื่อโครงการวิจัยฯ ให้ สบวพ. ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

 

ศึกษารายละเอียด &ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

https://bit.ly/2YCzulR

 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) โทรศัพท์ 4761

joomla template