HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศการรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศการรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)

โดยมีกรอบของโครงการด้าน BCG in Action กลุ่ม BCG ภูมิภาค คือ

1.) ล้านนา 4.0

2.) อิสาน 4.0

3.) ตะวันออก 4.0 และ

4.) ด้ามขวาน 4.0

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(National Research and Innovation Information System : NRIIS)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นั้น

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น ดังนี้

1. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

2. มีกรอบของโครงการตามที่ระบุในประกาศ

3. เป็นโครงการที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเอกชน และ/หรือ ภาคประชาชน และ/ หรือ

วิสาหกิจชุมชน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และเป็นโครงการที่ไม่เริ่มกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ Basic Research

4. กรณีโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบ หรือการสนับสนุนอื่น ๆ

ที่ชัดเจน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย

ในประเด็นหัวข้อโครงการที่เสนอ

6. การดำเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่ มีการระบุ TRL

ไว้เป็นระดับอื่น เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย

และพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว

 

ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3eioVZP

พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้ที่ https://bit.ly/2BVT6ZF

joomla template