HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij

สอบถามรายละเอียด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โทร 072-720536-9 ต่อ 1080

โทรสาร 032-720551

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template