HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sceiences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sceiences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่บทความด้านเชื้อชาติ, ศาสนา, การท่องเที่ยว, เมือง, การโยกย้าย, สังคมและการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาสังคม,

พลวัตและการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและ อาเซียน และปัญหาข้าม พรมแดนและข้ามแดน

 

ตีพิมพ์ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ดูรายละเอียด http://connexion.mfu.ac.th

joomla template