HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิกการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ 2

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4

3. โครงการฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ

ของข้าราชการและพันกงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://umdc.tsu.ac.th/

joomla template