HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา "ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง" สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบ 2563

 

 

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา "ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง" สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบ 2563

 

1. การพัฒนา/จัดการความเสี่ยงด้านสายพันธุ์ : genetic materials banks สายพันธุ์ที่ตรงความต้องการของเอกชน

สายพันธุ์ที่มีสารอาหารมีประโยชน์ พัฒนาสายพันธุ์ไก่สวยงาม/ไก่กีฬา

2. การพัฒนาเทคนิคการตอนไก่เพื่อผลิตเนื้อไก่คุณภาพพรีเมี่ยม (premium)

3. ระบบการผลิตไก่อินทรีย์

4. การผลิตแบบ zero waste

5. การพัฒนา logistic ทั้งระบบ

6. ระบบทำนายการเกิดและแพร่ระบาดของโรค

7. วัตถุดิบอาหารทางเลือกใหม่ที่ตอบการผลิตระดับ commercial

8. สูตรอาหารไก่ให้เนื้อที่มีสารอาหารที่ต้องการ

9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

10. ตลาดใหม่และการส่งออก

11. การแปรรูปขั้นสูง เช่น อาหารเสริมจากสารสกัด

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองพร้อมบริโภค (ready-to-eat products)

13. รูปแบบและบทบาทของสหกรณ์ต่อการพัฒนาไก่พื้นเมืองตลอดห่วงโซ่การผลิต

 

เงื่อนไขสำคัญ :

1. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

2. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัย ใดๆ

ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2551 – 2560

และในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ2561 – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)

กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/2X5SgRm

ดาวน์โหลดคู่มือ https://bit.ly/39ChHiL

 

ดาวน์โหลดฟอร์ม

1. แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบคอบช.1ช).docx

2. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบคอบช.1ย-1ด).docx

joomla template