HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารวาระคาม / วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารน

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /

วารสารวาระคาม /

วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal)

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://journal.msu.ac.th/

 

สอบถามรายละเอียด

งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริหารวิชาการ

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทร. 043-754416

joomla template