HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

There are no translations available.

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

ประเด็นการวิจัย

1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิ้งหรีด

2.การวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจิ้งหรีด

3.การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจิ้งหรีด

4.การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจิ้งหรีดในประเทศไทย

ขั้นตอนสำคัญ

1.ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการไปยังสถานวิจัยสำนักวิชา

2.สถานวิจัยสำนักวิชารวบรวมและจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ภายในเวลา 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัย

2.แบบหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม

3.แบบข้อเสนอขอรับทุนเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด + สำเนา 7 ชุด)

4.แผ่นบันทึกข้อมูล File word และ PDF จำนวน 1 แผ่น

5.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :

1. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

2. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ

ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2557 – 2561 และในกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2562 – 2563

ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)

กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/2Ft7lqP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) โทรศัพท์ 4761

joomla template