HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดูรายละเอียด

http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียด

นางสาวพรรณาวิภา โชคพิกุลทอง

(034) 341545-6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377

joomla template