HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การรายงานผล

คู่มือการกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ NRMS

(สำหรับโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินผ่าน วช.)  (2018-02-27)

คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าเพื่อเบิกเงิน

สำหรับโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2560 (คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ongoing(สำหรับนักวิจัย))
-  สำหรับโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คู่มือongoingปี 2561(สำหรับนักวิจัย))

คู่มือการกรอกข้อมูลโครงการวิจัยเสร็จสิ้น (คู่มือใช้งานเมนู “Research evaluation) 

แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มในการขอยกเลิกโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขั้นตอนการรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบ สบวพ-ว-04) (2018-03-13)
หัวข้อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว) (แบบ สบวพ-ง-03) 
หัวข้อรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย (แบบ สบวพ-งช-03)
ตัวอย่างรายงานชุดโครงการวิจัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร.  4761 / 4763
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template