HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

There are no translations available.


สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

ขั้นตอนสำคัญ

1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการไปยังสถานวิจัยสำนักวิชา

2. สถานวิจัยสำนักวิชารวบรวมและจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น.

3. ผู้เสนอขอรับทุนกรอกข้อมูลในระบบของ สวก. ให้ครบถ้วน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัย (สถานวิจัยสำนักวิชาเป็นผู้ดำเนินการ)

2. เอกสารการแสดงสถานะการเป็นนักศึกษา หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน

3. เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

4. โครงร่างวิทยานนิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้รับทุนกำลังศึกษาอยู่

5. หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

6. หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์

7. ข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขสำคัญ

1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2554 – 2561

ทั้งนี้ ในกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2563 - 2563

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับรองตนเองในการปฏิบัติงานและ

ควบคุมดูแลตนเองในการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการวิจัยของผู้เสนอขอรับทุน

2. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)

กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3nf50AB

joomla template