HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การเงิน

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2549
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
-
ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 24 ส.ค.2561

ราคาน้ำมัน ปตท.

- ราคาขายปลีกน้ำมัน ปตท.

แบบฟอร์ม

- ใบสมัครเข้าทำงานโครงการวิจัย (ผู้ช่วยวิจัย)
- แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย CoE 07 ม.ค. 2562
- ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุน CoE 07 ม.ค. 2562
- รายงานการใช้จ่ายเงิน CoE 07 ม.ค. 2562
- แผนการใช้จ่ายงินโครงการวิจัยเดี่ยว 07 ม.ค. 2562
- ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย(เดี่ยว) 10 ก.ค. 2562
- ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย(เดี่ยว) (งบ 2561 เป็นต้นไป) 10 ก.ค. 2562
- ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย(ครุภัณฑ์) 07 ม.ค. 2562
- รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 07 ม.ค. 2562
- แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 07 ม.ค. 2562
- ขออนุมัติเบิกเงินชุดโครงการวิจัย 07 ม.ค. 2562
- รายงานการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย 07 ม.ค. 2562
- ขออนุมัติเบิกเงิน RU 07 ม.ค. 2562
- รายงานการใช้จ่ายเงิน RU 15 ก.พ. 2562
- แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีโครงการวิจัp (เอกสารหมายลข 6)
- ใบสำคัญรับเงิน
- แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
- แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มออกรหัสครุภัณฑ์
- แบบฟอร์มออกรหัสครุภัณฑ์ ไฟล์ Excel
- เงินสมทบ
- ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์
- ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

joomla template