HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การเงิน

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์

- ประกาศฯ เรื่อง มอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างและการบริหารพัสดุ 24 พ.ย.2560
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบฯ 2559
- แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลาง 15 ธ.ค.2560
- คู่มือการบริหารการเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางและแบบฟอร์มป.ป.ช.
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2549
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
-
ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ราคาน้ำมัน ปตท.

- ราคาขายปลีกน้ำมัน ปตท.

แบบฟอร์ม

- แบบรายงานและขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง / ใบตรวจรับพัสดุ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 24 พ.ย.2560
ใบสมัครเข้าทำงานโครงการวิจัย 2 พ.ย. 2560
- แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย
(โครงการเดี่ยว)
- แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย
- แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ค่าครุภัณฑ์) (โครงการเดี่ยว) 
- แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย (ค่าครุภัณฑ์)
- แบบรายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว)
- แบบรายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย
- แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว)
แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย (ชุดโครงการ)
- แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย (เอกสารหมายเลข 6)
ใบสำคัญรับเงิน
แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน RU
แบบขออนุมัติเบิกเงิน RU
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
แบบฟอร์มออกรหัสครุภัณฑ์
แบบฟอร์มออกรหัสครุภัณฑ์ ไฟล์ Excel 
- เงินสมทบ
- ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์
- ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

joomla template