HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การเงิน

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คู่มือการบริหารการเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2549
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
-
ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 24 ส.ค.2561

ราคาน้ำมัน ปตท.

- ราคาขายปลีกน้ำมัน ปตท.

แบบฟอร์ม

ใบสมัครเข้าทำงานโครงการวิจัย(ผู้ช่วยวิจัย) 
- แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย RU,CoE 2 ต.ค. 2561
- ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย(เดี่ยว) (IRD-02-2560)   2 ต.ค. 2561
- ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย(เดี่ยว) (IRD-02-2561) 2 ต.ค. 2561
- ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุน RU,CoE 2 ต.ค. 2561
- ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย(ครุภัณฑ์) 2 ต.ค. 2561
- รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย RU,CoE 2 ต.ค. 2561
- แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย (เอกสารหมายเลข 6)
ใบสำคัญรับเงิน
แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มออกรหัสครุภัณฑ์
แบบฟอร์มออกรหัสครุภัณฑ์ ไฟล์ Excel 
- เงินสมทบ
- ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์
- ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

joomla template