HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลด SOP

คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ.2555
แนวปฏิบัติในการขอเอกสารรับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับนักศึกษา(ปริญญาโท-เอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา โครงการวิจัยที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ 2555
จริยธรรมการวิจัยในคนของ วช.
แบบฟอร์มสำหรับการทำวิจัยในมนุษย์

- แบบเสนอโครงการทางชีวเวชศาสตร์ (AF-01-08-01.0)

- รายงานแก้ไขเพิ่มเติม (AF-01-11-01.0)

- รายงานความก้าวหน้า-ต่ออายุ (AF-01-12-01.0)

- สรุปผล-ปิดโครงการ (AF-01-13-01.0)

- แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย (AF-01-14-01.0)

- การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (CIOMS form) (AF-01-17-01.0)

- ขอสำเนาเอกสาร (AF-01-23-01.0)

- แบบประเมินของ PI (AF-02-08-01.0)

- ตารางสรุปรายงานแก้ไขเพิ่มเติม (AF-02-11-01.0)

- การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AF-02-17-01.0)

- Conflict (AF-03-08-01.0)

- เอกสารชี้แจง-ชีวเวชศาสตร์ (AF-04-08-01.0)  08 พ.ย. 2560

- หนังสือแสดงเจตนายินยอม-ชีวเวชศาสตร์ (AF-05-08-01.0)

- Material transfer (AF-07-08-01.0)

- ขอความยินยอมจากศพ (AF-08-08-01.0)

- แบบเสนอโครงการทางสังคมศาสตร์ (AF-11-08-01.0)

- เอกสารชี้แจงทางสังคมศาสตร์ (AF-12-08-01.0)

- หนังสือแสดงเจตนายินยอมทางสังคมศาสตร์ (AF-13-08-01.0)

- บันทึก - อาจารย์ (AF-14-08-01.0)

- บันทึก - นักศึกษา (AF-15-08-01.0)

- แบบยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (AF/16-08/01.0)  (08-12-2560)

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2553

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2554

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2555

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2556

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2557

Download เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ An International Course on Human Subject Protection (วันที่ 4-5 กันยายน 2557)

คำถามที่พบบ่อย/ข้อแนะนำ

คำแนะนำการเขียนโครงการวิจัย

ทำไมต้องมีการทำวิจัยในมนุษย์

- วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หัวข้อที่ควรมีในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกโครงการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

joomla template