HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วิจัยในมนุษย์

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethic Office)

ดาวน์โหลด SOP (19-03-2562)

คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ.2555
แนวปฏิบัติในการขอเอกสารรับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวปฏิบัติการขอเอกสารรับรองสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว

แนวปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล 

- Belmont
- CIOMS
- Helsinki
- Nuffield
- Nuremberg Code

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา โครงการวิจัยที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทสมทบ

จริยธรรมการวิจัยในคนของ วช.
แบบฟอร์มสำหรับการทำวิจัยในมนุษย์

- แบบเสนอโครงการทางชีวเวชศาสตร์ (AF-01-08-01.0)  (13-06-2561)

- รายงานแก้ไขเพิ่มเติม (AF-01-11-01.0)  (13-06-2561)

- รายงานความก้าวหน้า-ต่ออายุ (AF-01-12-01.0) (13-06-2561)

- สรุปผล-ปิดโครงการ (AF-01-13-01.0) (13-06-2561)

- แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย (AF-01-14-01.0)

- การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (CIOMS form) (AF-01-17-01.0)

- ขอสำเนาเอกสาร (AF-01-23-01.0)

- แบบประเมินของ PI (AF-02-08-01.0)  (30-11-2561)

- ตารางสรุปรายงานแก้ไขเพิ่มเติม (AF-02-11-01.0)

- การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AF-02-17-01.0)

- Conflict (AF-03-08-01.0)

- เอกสารชี้แจง-ชีวเวชศาสตร์ (AF-04-08-01.0)

- หนังสือแสดงเจตนายินยอม-ชีวเวชศาสตร์ (AF-05-08-01.0)

- Material transfer (AF-07-08-01.0)

- ขอความยินยอมจากศพ (AF-08-08-01.0)

- แบบเสนอโครงการทางสังคมศาสตร์ (AF-11-08-01.0)

- เอกสารชี้แจงทางสังคมศาสตร์ (AF-12-08-01.0)

- หนังสือแสดงเจตนายินยอมทางสังคมศาสตร์ (AF-13-08-01.0)

- บันทึกนำส่ง - อาจารย์ (AF-14-08-01.0)

- บันทึกนำส่ง - นักศึกษา (AF-15-08-01.0)

- แบบยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (AF/16-08/01.0)

- บันทึกข้อความ-ยกเลิกโครงการวิจัยในมนุษย์

- แบบฟอร์ม Check List Researcher

- บันทึกการชี้แจงต่อข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

- InformedConsent-qualitativestudies-Template (05-10-2561)

- Submission Form for Ethics in Human Research for Social_Anthropological studies-English (05-10-2561)

- Submission-Form-for-Ethics-in-Human-Research-for-Clinical-trials_Experimental-studies-English-__AF-10-03-03.4 (05-10-2561)

- Participant Information Sheet-Template (05-10-2561)

- Informed_Consent Template-English (05-10-2561)

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2553

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2554

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2555

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2556

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2557

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2558

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2559

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2560 (07-02-2561)

บทความ/หนังสือที่น่าสนใจ

- เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Ethical Principles for Research Involving Humans ฉบับ พ.ศ. 2560 (23-03-2561)

- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

- แนวปฏิบัตินักวิจัยที่ดี

- วิพากย์ ร่าง พรบ. การวิจัยในมนุษย์

- แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

คำถามที่พบบ่อย/ข้อแนะนำ

คำแนะนำการเขียนโครงการวิจัย

ทำไมต้องมีการทำวิจัยในมนุษย์

- วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- ข้อเสนอแนะการเขียนเอกสารชี้แจง

- คำถามที่พบบ่อย (15-08-2561)

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

joomla template