HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติ
แบบฟอร์มการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย (SUT-IBC-01)
บันทึกการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และจำหน่ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ (SUT-IBC-02)
แบบรายงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ (SUT-IBC-03)

joomla template