HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2553

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2553
วันที่ 18 สิงหาคม 2553
ณ อาคารเรียนรวม 1

 

ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Hardware)
รุ่นนักศึกษา - ระดับไม่เกินปริญญาตรี
รางวัลที่ 2

เครื่องกัดชิ้นงานอัตโนมัติ (ขนาดเล็ก)
นายสามารถ ทองแสน

รางวัลที่ 2
เครื่องบอกตำแหน่งด้วยระบบ GPS แบบบันทึกเสียง

นายปัญญา หันตุลา
นายณัฐพล นฤมลต์ และ
น.ส.สุพรรณธนา ใจรักษ์

รางวัลที่ 3 เครื่องหั่นเนื้อมะพร้าว
นายสมภพ วิงสระน้อย
รางวัลที่ 3 การเปิด-ปิด ประตูบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบบลูทูธ
นายสุทธิพงษ์ ทัพมงคล
น.ส.สุนีย์ ฉิมสุนทร
รุ่นนักศึกษา- ระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา
รางวัลที่ 2
ชุดทดสอบการนำความร้อนของคอนกรีตมวลเบา
นายคำภี จิตชัยภูมิ
รางวัลที่ 3
เครื่องวัดแบบรูปการแผ่กำลังงานระยะใกล้
น.ส.กาญจณี  เพ็งไธสง
น.ส.วิภาดา  ร่วมพัฒนา
นายวีระกุล เอ็นคะวัน
รางวัลที่ 3

เครื่องบันทึกเสียงสั่งงานด้วยเสียงพูด
นายสุทธิพงษ์ โกพล

รุ่นทั่วไป
รางวัลที่ 1
หอกลั่นเอทานอลประสิทธิภาพสูงระดับโรงงานต้นแบบ
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
รางวัลที่ 2
กระบวนการและเครื่องจักรรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคเป็นพลังงานชีวมวล

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ, น.ส.ทิพย์สุภินย์ หินซุย,

นายพินิจ จิรัคกุล,นายศรัลย์ ปานศรีพงษ์, นายปภัส ชนะโรค,

นายณัฐพงษ์ ประภาการ,น.ส.สาวิตรี คำหอม, นายสุภัทร หนูแย้ม, นายวิเชียร ดวงสีเสน,
นายกฤษกร รับสมบัติ และ สิบเอกคงเดช พะสีนาม

รางวัลที่ 3
เครื่องหั่นสมุนไพร

ผศ. สุทัศน์ ยอดเพ็ชร,
นายมาโนช ริทินโย และ นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง

รางวัลที่ 3 เนื้อดินปั้นที่เกิดเคลือบในตัว สำหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
ผศ.ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก

นายอ่อนลมี กมลอินทร์ และ

นายจิตติ รินเสนา
ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Software)
รุ่นนักศึกษา-ระดับไม่เกินปริญญาตรี
รางวัลที่ 2

ระบบปฏิบัติการสำหรับเด็ก

น.ส.ศิริลักษณ์  นินนาค, นายศุภกฤษฎิ์ ตั้งเสริมสิทธิ์,

นายสุมิตร กลิ่นเจริญ, น.ส.นริศรา ธาระพุทธ, นายชลวิศว์ เสภาศีราภรณ์, น.ส.กรกนก สวัสดี และ

นายกิตติพงศ์ ชมบุญ

นายณัฐพงษ์  แซ่หู, นายณัฐวุฒิ ภูงามเงิน และ

น.ส.ชฏารัตน์ หาดทวายกาญจน์
รางวัลที่ 2 โปรแกรมซอฟต์แวร์การกระจายข่าวสารด้วยระบบ SMS

นายณัฐพงษ์  แซ่หู, นายณัฐวุฒิ ภูงามเงิน และ

น.ส.ชฏารัตน์ หาดทวายกาญจน์
รางวัลที่ 3 ห้องไทยศึกษานิทัศน์เสมือน ออนไลน์รูปแบบสามมิติ
นายหัสดี พิมพ์สุวรรณ
รุ่นนักศึกษา-ระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา
รางวัลที่ 3
การออกแบบโปรแกรมช่วยสอนการเรียนรู้สายอากาศเบื้องต้น

น.ส.ยุวดี กรีธาธร, นายเจษฎา มณฑาสุวรรณ และ
นายเทพประทาน มุ่งนคร

รุ่นทั่วไป
รางวัลที่ 2
ห้องเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบคล่องตัวพร้อมใช้จาก มทส.5308
ผศ. สมพันธุ์  ชาญศิลป์
นายปรัชญ์ พงษ์พานิช
รางวัลที่ 2
โปรแกรมบันทึกข้อมูลลำไยออนไลน์อัตโนมัติโดยใช้ RFID

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา,
นายวราวุฒิ ดีวันวงศ์,
นายชาตรี แก้วอุดร

รางวัลที่ 3
ระบบบันทึกการรับ-ส่งหนังสือ ส่วนแผนงาน

นายสมจิต  มณีวงศ์,
นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
นางภัททิยา วิมลญาณ

รางวัลที่ 3
โปรแกรมทะเบียนงานวิจัย
นางณิชชาภัทร  สิทธิคุณ
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
รางวัลที่ 3 ระบบบันทึกภาระงานประจำวันและประเมินผลตนเอง
นายสิทธา  ชัยมงคล
นางธารนที กรมโพธิ์
รางวัลที่ 3 ระบบการจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงาน

นายสมจิต  มณีวงศ์,
นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
น.ส.อรุโณทัย  ผลาพฤกษ์

joomla template