HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2552

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2552
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2552
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

 

ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Hardware)
รุ่นนักศึกษา - ปริญญาตรี
รางวัลที่ 2

เครื่องประทับตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายฐิติ สุทธิวงศ์ และ นายธวัช รัตนชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลที่ 3
ระบบสวิตซ์ลำคลื่นอัตโนมัติแบบพกพา
นางสาวปาลีรัตน์ วงจำปา และนางสาวพรวารี รินทรานุรักษ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รุ่นนักศึกษา- บัณฑิตศึกษา
รางวัลที่ 1
ชุดคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC ขนาดเล็ก
นายคำภี จิตชัยภูมิ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลที่ 3
ระบบการเตือนการลักลอบตัดสายไฟฟ้า
นายอิสรภาพ จันทรญาติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลที่ 3

การพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ภาคเดี่ยวค่าตัวประกอบกำลังสูงชนิดหรี่แสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง
นางสาวเนื้อเพชร สาระศิริ  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รุ่นทั่วไป
รางวัลที่ 1
เครื่องไล่ค้างคาวด้วยคลื่นความถี่สูง
ผศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลที่ 2
การผลิตเมทานอลแบบ ต่อเนื่องจากมีเทนด้วยระบบผสมระหว่างการดูดซับและเพอร์แวปพอเรชั่น และการประยุกต์ใช้ในเซลเชื้อเพลิงประเภทที่ใช้เมทานอลโดยตรง
ผศ. ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รางวัลที่ 3
ชุดตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าแบบออนไลน์
ดร.กองพล อารีรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Software)
รุ่นนักศึกษา-ปริญญาตรี
รางวัลที่ 2

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นายปิยะพัทธ์ โสนันทะ นายณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา นางสาวนลพรรณ สารีสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รุ่นนักศึกษา-บัณฑิตศึกษา
รางวัลที่ 2
โครงข่ายใยประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร
นางสาวกาญจนา ทองบุญนาค  
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล  
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รุ่นทั่วไป
รางวัลที่ 1
วัตถุการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลที่ 2
เอสยูทีลินุกซ์พร้อมใช้ 5208
ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์ นายปรัชญ์ พงษ์พานิช และ นายพรดนัย ขันติ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลที่ 2
โปรแกรมทะเบียนวัสดุสำนักงานออนไลน์
นายปฏิภาณ สิทธิกุล และ นางแสงดาว เลียบกระโทก  
ศูนย์คอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 3
โปรแกรมระบบทะเบียนคุมเงินสำรองจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายสิทธา ชัยมงคล  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
joomla template