HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2551

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2551
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2551
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

 

ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Software)
รุ่นนักศึกษา - ปริญญาตรี
รางวัลที่ 2

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกส์
โดย นายปิยะพัทธ์ โสนันทะ, นายณัฐวุฒิ พจน์ปริญญ,า นางสาวนลพรรณ สารีสุข
สาขาวิชาวิศซกรรมโทรคมนาคม

รางวัลที่ 3
โปรแกรมบอกตำแหน่งรถเมล์ในรูปแบบของเสียง
โดย นางสาวกุลเนตร ชั่งกุล, นางสาวกัลยรัตน์ สิมณี
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รางวัลที่ 3
โปรแกรมทำนายระยะเวลาในการเดินทางของรภเมล์ถึงจุดหมายโดยอาศัยพิกัดจากระบบ GPS
โดย นางสาวชาริตา กาซูยี, นางสาวธารทิพย์ จันทร์คงหอม
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รางวัลที่ 3
โปรแกรมควบคุมการรับประทานอาหาร
โดย นายณรงค์ศักดิ์ ชูผล, นายนราพัฒน์ แสงปัดสา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รุ่นนักศึกษา- ทั่วไป
รางวัลที่ 2
ระบบรับ - ส่งไฟล์เอกสารขนาดใหญ่ มทส.
นายสิทธา ชัยมงคล
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รางวัลที่ 2
ระบบทะเบียนใบลาหยุดงาน Online
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ, นางพนัชธนัญ สระแกทอง, นางพรรณพิจิตร สุรอภิรักษ์, นายพิรุณ กล้าหาญ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 2

ลินุกซ์พร้อมใช้รันในหน่วยความจำ 4.0 สำหรับนักพัฒนาจาก มทส.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพันธุ์ ชาญศิลป์, นายปรัชญ์ พงษ์พานิช, นายพรดนัย ขันติ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ 3
ระบบรายงานพิกัดรถโดยสารประจำทางอัตโนมัติโดยใช้ GPS
โดย ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ทองทา, นายชาตรี แก้วอุดร
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Hardware)
รุ่นนักศึกษา - ปริญญาตรี
รางวัลที่ 2

เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับสวมปลอกพลาสติกของผลิตภัณฑ์
โดย นายสำราญ สันทานุลัย, นายคงศักดิ์ รัตน์นิยมชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

รางวัลที่ 3
โรงเรือนไฮเทค
โดย นายเมธาวี จันทวงศ์, นายพิสุทธิ์ เนื้อทอง, นายธนิทธิ์ ชนะวงศ์, นายศุภสิทธิ์ เจริญทรัพย์,
นายกันตพงษ์ สำอางทรง, นางสาวฐิติยาภรณ์ ประจงจิตร
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
รางวัลที่ 3
เครื่องรายงานพิกัดตำแหน่งโดยระบบ GPS ผ่านเครือข่าย
โดย นายประวิทย์พงษ์ อิ่มประสงค์, นางสาวญานี, นะพุทธะ, นางสาวรุ้งลดา ฉิมช้าง
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รุ่นนักศึกษา - บัณฑิตศึกษา
รางวัลที่ 1
เครื่องสับพืช
โดย นายศักดิ์ระวี ระวีกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รางวัลที่ 2
ระบบรายงานพิกัดตำแหน่งบนถนนด้วยเสียงพูดโดยใช้จีพีเอส
โดย นายอำนวย ทีจันทึก
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รางวัลที่ 3
รถตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่
โดย นายประพันธ์ คัทวี, นายสมิง เติมพรมราช
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
รุ่นทั่วไป
รางวัลที่ 1
เครื่องเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รางวัลที่ 2
เครื่องผลิตเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยใช้เทคนิคผสมระหว่างการแยกไอผ่านเยื่อแผ่น
และการดูดซับ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ บุญทาวัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รางวัลที่ 3
ชุดจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
joomla template