HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550
ประเภททั่วไป
สิ่งประดิษฐ์ดีเด่นประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Hardware)
รางวัลที่ 1 สายอากาศแพตซ์แนวตั้งคู่ที่มีสตริปเชื่อมอยู่ตรงกลาง ผศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลที่ 2 เครื่องเหนี่ยวนำทำให้เกิดความร้อนแบบปรับความถี่ได้สำหรับหลอมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ
ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ผศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์ดีเด่นประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
รางวัลที่ 1 เซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้สำหรับนักพัฒนาจาก มทส ผศ. สมพันธุ์ ชาญศิลป์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลที่ 2 ระบบจัดการการเรียนออนไลน์ อีเรือจ้าง อาจารย์ สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
รางวัลที่ 3 1. โปรแกรมการประเมินผลบทเรียน E-Learning โดยใช้การถ่ายโอนข้อมูลจาก Moodle


2. ระบบงานทะเบียนประวัติผลงานทางวิชาการ

นางศุภชานันท์ วนภู
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน

นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ และนายปฏิภาณ สิทธิคุณ
สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทนักศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ดีเด่นประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Hardware)
รางวัลที่ 2 เครื่องอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟนายฐิติพงษ์ นาคประเสริฐ
นายรุจสัค พุ่มเจริญ
นายนฤนาท ดอกเข็ม
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ดีเด่นประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
รางวัลที่ 3 ระบบจัดการเว๊บไซต์อัตโนมัติสำหรับมหาวิทยาลัย และองค์กรขนาดใหญ่บน CD เซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์พร้อมใช้ นายธนาธร ทะนานทอง
ว่าที่ ร.ต. นรินทร์ หมื่นรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
joomla template