HOT NEWS

PDFPrintE-mail

เงินรายได้ มทส. และทุนจากสำนักงบประมาณ

There are no translations available.

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาจัดสรรโดย วช.) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553

1.  ระเบียบ / แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง (ดูระเบียบ / แนวปฏิบัติ อื่นๆ เพิ่มเติม)
• ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ. ศ. 2539
• ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

• สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
• สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
• สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
• สำนักวิชาแพทยศาสตร์
• สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
• สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

joomla template