HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549

ด้าน SOFTWARE ประเภท ทั่วไป
กลุ่ม Engineering Software
รางวัลที่ 1 ซอฟท์แวร์คำนวณเพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศ และทำนายอายุการเก็บรักษา
สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
ผศ.ดร. วีรศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และคณะ
รางวัลที่ 2 โปรแกรมวิเคราะห์และการออกแบบฐานราก รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และคณะ
รางวัลที่ 3 ชุดโปรแกรมวิเคราะห์คำนวณสนามแม่เหล็กและการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำ
พร้อมโปรแกรมแสดงผลด้วยภาพกราฟฟิก
อ.ดร. เผด็จ เผ่าละออ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และคณะ
กลุ่ม Education Software
รางวัลที่ 3 โครงการพัฒนา SUTe-Training นางศยามน อินสะอาด
นักเทคโนโลยีการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
กลุ่ม Application Software
รางวัลที่ 3 โปรแกรมระบบรับ-ส่งเอกสารออนไลน์ ผศ. สมพันธุ์ ชาญศิลป์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และคณะ

ด้าน SOFTWARE ประเภทนักศึกษา

รางวัลที่ 2 1. Beauty Design
2. ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์
นางสาวขนิษฐา มาประจง และคณะ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายชัชชัย คงเมือง และคณะ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ด้าน HARDWARE ประเภทนักศึกษา
รางวัลที่ 3 เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบรับความถี่ นายอภิรักษ์ สุธรรมาภิวัฒน์ และคณะ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
joomla template