HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

1. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ

2. รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ

3. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

4. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2012-10-04

ภาคผนวก 2012-10-04

5. คู่มือประกันคุณภาพ

6. รายการหลักฐานประกอบ QA

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554   สถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้

รายการหลักฐาน

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)

กระบวนการ

เอกสารประกอบที่ 1.1  แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารประกอบที่ 1.2  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554)

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

กระบวนการ

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

กระบวนการ

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4ก
4.2.4ข

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)

ปัจจัยนำเข้า

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4

สัดส่วนของงบประมาณด้านการวิจัยต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) (ตัวบ่งชี้ของ สบวพ.)

ปัจจัยนำเข้า

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5

การสร้างบรรยากาศทางการวิจัย ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (ตัวบ่งชี้ของ สบวพ.)

กระบวนการ

4.5.1

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6

เงินสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (ตัวบ่งชี้ของ สบวพ.)

ปัจจัยนำเข้า

4.6.1-4.6.2

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2554 (ม.ค. - ธ.ค. 54)

ผลผลิต

สมศ.5.1
สมศ.5.2

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ผลผลิต

 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ

 

 

ตัวบ่งชี้ทึ่ 7.1

ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

กระบวนการ

7.1.1
7.1.2
7.1.3

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

กระบวนการ

7.2.1

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) ค. การวิจัย

กระบวนการ

7.3 ค1
7.3 ค2

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

ระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

กระบวนการ

7.4.1
7.4.2
7.4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ผลผลิต

7.5.1

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6

การติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55) (ตัวบ่งชี้ของ สบวพ.)

กระบวนการ

7.6.1

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

กระบวนการ

9.1.1

joomla template