HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template