HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

บุคลากร2

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล
โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร. พรรษา ลิบลับ
โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางพรประภา ซ้อนสุข
โทรศัพท์ 044-224754
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุกัญญา เจริญสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางจุไรรัตน์ พุ่มโพธิสุวรรณ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224776 
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาววริศรา จินประพัฒน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224702 
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางโชติกา ปรุเขตต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
โทรศัพท์ 044-224702 
โทรสาร 044-224750 
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

 

นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


นางสาวอนุรักษ์ เผยกลาง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224763 
โทรสาร 044-224750 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวปรียานุช เพ็ชรกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

นายดามธรรม จินากูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224753 
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสุวิมล นิติเกตุโกศล 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224753 
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย

นางดารณี คำสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224757
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางศิริประภา วรธรรมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224757
โทรสาร 044-224750 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224756
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวภัทราภรณ์ รัตนา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224752
โทรสาร 044-224750
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาวธนินท์ธร วาศพุฒิสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ 044-224764 
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางจิราภา วิจักษณ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224755
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

joomla template