HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

บุคลากร

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ
โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางพรประภา ซ้อนสุข
โทรศัพท์ 044-224754
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

___________________________________________

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุกัญญา เจริญสุข
โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


นางจุไรรัตน์ พุ่มโพธิสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางวริศรา จินประพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวกรรณนิกา ยมพ้วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224757
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

__________________________________________

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด
โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาวอนุรักษ์ เผยกลาง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224763 
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวปรียานุช เพ็ชรกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวมณีเนตร กาบแก้ว  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ 044-224763 
โทรสาร 044-224750 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

___________________________________________

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
นายดามธรรม จินากูล
โทรศัพท์ 044-224753, 086-725-5779
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

___________________________________________

ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย
นางดารณี คำสวัสดิ์
โทรศัพท์ 044-224757
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

นางศิริประภา วรธรรมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-223795
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

___________________________________________

ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย


หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
นางสาวภัทราภรณ์ รัตนา
โทรศัพท์ 044-224752
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224756
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางจิราภา วิจักษณ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224755
โทรสาร 044-224750
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวปรียากมล แก้วบัณฑิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224756
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวเบญจมาพร เรือนใหม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
โทรศัพท์ 044-224764
โทรสาร 044-224750 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

 

 

joomla template