HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

There are no translations available.

 

 แหล่งทุน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ทุนและระยะเวลาการให้ทุน

 1. จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี
 2. งบประมาณที่จัดสรร:    ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อโครงการ
                               โดยปกติจัดสรรให้เฉพาะหมวดตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุเท่านั้น 
                               ไม่สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์
 3. ระยะเวลาการยื่นขอรับทุน:    สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ตลอดปี จนกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ได้จัดสรรหมด

 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับทุน

 1. ทำงานที่ มทส. ไม่เกิน 3 ปี
 2. ไม่เคยรับทุนอื่นมาก่อน ของ มทส. มาก่อน เช่น  กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. หรือทุนจากงบประมาณประจำปีของ มทส.  [ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ภายใต้การพิจารณาสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)]  เป็นต้น

 ข้อกำหนดเบื้องต้นการขอรับทุน

 1. ที่ปรึกษาโครงการ:             นักวิจัยควรมีที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน
 2. สัดส่วนการทำงานวิจัย:        นักวิจัยต้องทำงานวิจัย 100% ไม่สามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยได้
 3. ระยะเวลาการดำเนินงาน:     1 ปี นับจากวันที่ระบุในสัญญา

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ จิตตานันท์ ติกุล โทร. 4753 หรือ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

joomla template