HOT NEWS

PDFPrintE-mail

Knowledge Management

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
Download
ไฟล์ประกอบการบรรยาย
4 ธันวาคม 2550 ระเบียบการเงินที่ควรรู้ นางสุวิมล มะสันเทียะ
ฝ่ายธุรการ
9 เมษายน 2551 E-Journal นางสุกัญญา เจริญสุข
นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ
7 สิงหาคม 2551 ระบบฐานข้อมูลวิจัย นางพงพร จ่างโพธิ์
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
23 กันยายน 2551 การจัดการความลับ นายดามธรรม จินากูลฝ่ายประสานงานการวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
12 พฤษภาคม 2552 ระบบ E-document : ระบบการจัดเก็บเอกสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา นางดารณี คำสวัสดิ์
ฝ่ายธุรการ
joomla template