HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การจัดการความรู้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้นำเสนอ เอกสารประกอบ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

การสร้างทีมวิจัยและการบริหารโครงการระดับใหญ่อย่างมืออาชีพ

1) ศ. นพ. ดร. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2) ศ. ดร. สมเดช กนกเมธากุล

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3) ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

 

CLICK


CLICK

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้นำเสนอ เอกสารประกอบ
20 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน Ajarn Lilibeth  Kantola
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้นำเสนอ เอกสารประกอบ
23 มิถุนายน 2559 LEAN OFFICE นายดามธรรม จินากูล
ฝ่ายประสานงานการวิจัย
CLICK
9 กันยายน 2559 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย นางสาวจิตตานันท์ ติกุล
ฝ่ายประสานงานการวิจัย
CLICK

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้นำเสนอ เอกสารประกอบ
28 กันยายน 2558 Internet of Things and LINE นางสาวธนินท์ธร วาศพุฒิสิทธิ์
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
CLICK
23 พฤษภาคม 2558 การประยุกต์ใช้ Google ในการทำงาน นางสาวธนินท์ธร วาศพุฒิสิทธิ์
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
CLICK
16 มีนาคม 2558 Lean Concept นายดามธรรม จินากูล
ฝ่ายประสานงานการวิจัย
CLICK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

26 มีนาคม 2556 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

พงพร จ่างโพธิ์
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
สุกัญญา เจริญสุข
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย

29 มีนาคม 2556 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน : การรับโทรศัพท์

พงพร จ่างโพธิ์
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย

24 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 Basic Aerican English Pronunciation

Ajarn Kenneth Wingate
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

23 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 English for Daily Life

Ajarn Peter Thompson
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

19 กันยายน 2556 การทำวิจัยสถาบัน นางสาวจิตตานันท์ ติกุล
ฝ่ายประสานงานการวิจัย
CLICK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
12 พฤษภาคม 2552 ระบบ E-document : ระบบการจัดเก็บเอกสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา นางดารณี คำสวัสดิ์
ฝ่ายธุรการ
CLICK

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้นำเสนอ Download 
ไฟล์ประกอบการบรรยาย
4 ธันวาคม 2550 ระเบียบการเงินที่ควรรู้ นางสุวิมล มะสันเทียะ
ฝ่ายธุรการ
CLICK
9 เมษายน 2551 E-Journal นางสุกัญญา เจริญสุข
นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ
CLICK
7 สิงหาคม 2551 ระบบฐานข้อมูลวิจัย นางพงพร จ่างโพธิ์ 
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
CLICK
23 กันยายน 2551 การจัดการความลับ นายดามธรรม จินากูลฝ่ายประสานงานการวิจัย 1. Secrecy Management
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
4. ระเบียบสารบรรณ
5. เอกสารสำหรับความลับ
joomla template