HOT NEWS

PDFPrintE-mail

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552

There are no translations available.

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2552

การประกันคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2552 ได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้


ตารางที่ 2
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2552

กิจกรรม

ช่วงเวลา

1. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552

มีนาคม – พฤษภาคม 2553

2. ทุกฝ่ายรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ตามตัวชี้วัดของฝ่ายเพื่อเตรียมจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

เมษายน – พฤษภาคม 2553

3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเสนอคณะกรรมการประจำ สบวพ.

มิถุนายน 2553

4. ทุกฝ่ายส่งรายงานการประเมินตนเอง และคณะทำงานฯ รวบรวมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552 ให้ฝ่ายวิชาการ

ภายในสัปดาห์แรก กรกฏาคม 2553

5. ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน (โดยคณะกรรมการประเมินฯ ตามที่ สกอ. กำหนด)

ปลายเดือนกรกฎาคม 2553

6. ทุกฝ่ายนำผลการประเมินไปใช้กำหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษา 2553

กันยายน 2553

7. ประชุมเวที QA เพื่อนำเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2552 จุดเด่น/แนวทางเสริม จุดด้อย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหา และความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

กันยายน 2553

joomla template