HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

1. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ               

2. รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ

3. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

4. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

5. คู่มือประกันคุณภาพ

6. รายการหลักฐานประกอบ QA

    ตัวบ่งชี้ที่ 4
       - ตารางที่ 4.3.1  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

       - ตารางที่ 4.3.2  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

       - ตารางที่ 4.3.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

       - ตารางที่ 4.3.4  :  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย
                                 ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

       - ตารางที่ 4.3.5  :  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
                                 ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ  ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

       - ตารางที่ 4.4.1  :  จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับได้ในศาสตร์นั้น ๆ และมี peer review
                                 ต่ออาจารย์ประจำปีปฏิทิน 2553 (ม.ค. 53 - ธ.ค. 53)


7. กิจกรรม QA

joomla template