HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ยุทธศาสตร์การวิจัย

ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์

-    มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

-    ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

-    ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงขึ้นและมีจำนวนมากขึ้น

-    การบริหารจัดการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

-    นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงขึ้นและมีจำนวนที่สอดคล้องกับการพัฒนางานวิจัย

-    มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ

ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการ 1    ส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของภูมิภาคและของประเทศ

แนวทาง

1)       จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  คลัสเตอร์วิจัยหรือกลุ่มวิจัยให้มีขีดความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ

2)      ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับชาติ
และนานาชาติที่มีอยู่  เช่น  ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์  ศูนย์วิจัยเซลล์ตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล เป็นต้น  รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์วิจัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศอย่างต่อเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

3)      สนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติในมิติยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล  (Agenda-based Strategy)  และมิติพื้นที่ (Area- based Strategy) ทั้งในรูปของกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้มากยิ่งขึ้น

4)       สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาหาร พลังงาน อย่างครบวงจร      

มาตรการ 2    ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

แนวทาง

1)       พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและระบบสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)      สนับสนุนการบูรณาการการวิจัยและทำงานเป็นทีม  เช่น การจัดกลุ่มวิจัย  ศูนย์วิจัย  รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวิจัยและวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกให้เข้มแข็งและต่อเนื่องในรูปแบบของการเพิ่ม Collaborative Research Program เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Exchange Researcher)  ศาสตราจารย์อาคันตุกะ  (Visiting Professor) เป็นต้น  

3)      สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของสำนักวิชาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

4)       สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการค้าโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง

5)      ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยให้คล่องตัว เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

6)      สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

7)      ผลักดันวารสารเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล

มาตรการ 3    ส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย และการเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

แนวทาง

1)    สรรหาผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาที่มีความเข้มแข็งให้มากขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนทั้งในรูปแบบให้ทุนการศึกษา และทุนวิจัย

2)   พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและการวิจัยให้มีศักยภาพในการผลิตผลงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  นวัตกรรม  และทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นต้น

3)   ทบทวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยให้สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติงานวิจัย   โดยการเพิ่มจำนวนคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการและจำเป็นให้มากขึ้นโดยเร็ว

4)  พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยเน้นการดำเนินการอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

มาตรการ 4    สนับสนุนให้มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ

แนวทาง

1)       สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง และเกิดผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น  เช่น  ห้องปฏิบัติการวิจัย  เครื่องมือ  ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค เป็นต้น

2)      สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยแบบบูรณาการให้กับกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยอย่างเหมาะสม

3)      สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

4)       สนับสนุนการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะเป็นแหล่งทุนวิจัยสำคัญและเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการนำผลวิจัยไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

joomla template