HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

- ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2546
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสมทบ (ว0571ลว16ธค2553)

ข้อมูลอื่นๆ

- ประเภทอัตราค่าใช้จ่ายในการวิจัย มทส
- คู่มือบริหารการเงินวิจัย มทส
- ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ ประเภทโครงการร่วมทุนวิจัย (Joint Funding)มทส.-สกว.-สกอ.(Window II or Window III)
เช่น โครงการร่วมทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ สกว. สกอ. ทุน คปก. ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. เป็นต้น

- ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ  ประเภทโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
- วิธีการคืนเงินสมทบ
- วิธีการขอยกเลิกการรับทุนเงินสมทบ
- คำถามที่พบบ่อย (FQA Matching Fund)

แบบฟอร์ม

- แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ (สบวพ.-ส-1)    2020-08-20
- แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ ประเภทโครงการร่วมทุนวิจัย (Joint Funding) (สบวพ.-ส-2)    2020-08-20
- แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ ค่าครุภัณฑ์ (สบวพ-ส-3)    2020-08-20
- แผนการใช้จ่ายเงินสมทบ (สบวพ-ส-4) 2020-08-20
- แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสมทบ (สบวพ-ส-5) 2020-08-20
- แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สบวพ-ส-6) 2020-08-20
- แบบแจ้งชื่อบัญชีเงินฝาก (สบวพ-ส-7) 2020-08-20
- แบบการคืนเงินสมทบ (สบวพ-ส-8) 2020-08-20
- แบบการขอยกเลิกรับทุนเงินสมทบ (สบวพ-ส-10) 2020-08-20
- แบบส่งรายงานงวดสุดท้าย (สบวพ-ส-11) 2020-08-20


แนวปฏิบัติสำหรับการสมัครขอรับทุน คปก. ประเภท Joint Funding สกว.-มทส.

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การสมัครขอรับทุน คปก. ประเภท Joint Funding สกว.-มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 
- สกว อนุมัติทุน คปก. ประเภท Joint Funding ประจำปี 2556
- สกว อนุมัติทุน คปก. ประเภท Joint Funding ประจำปี 2557
หนังสือแจ้งความประสงค์สมัครทุน คปก.ประเภท Joint Funding ของ มทส ใช้แนบใบสมัครทุน คปก

joomla template