HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

คณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

คณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานคุณะกรรมการอุดมศึกษา

วันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00น.

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย

joomla template