HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2556

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมทางไกลหน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพฯ และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template