HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

คณะผู้บริหารงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบ ผอ. สบวพ.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยและความร่วมมือด้านการวิจัย วันที่ 9 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template