HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชุมโครงการวิจัยในมนุษย์

พบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยและความร่วมมือด้านการวิจัย

วันที่ 17 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template