HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การเยี่ยมชมคลัสเตอร์พลังงาน มทส.

การเยี่ยมชมคลัสเตอร์พลังงาน มทส.
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคลัสเตอร์พลังงาน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ  (NRU).
โดยคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)


วันที่ 27 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template