HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

เกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ของ สกอ.

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       1.เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552
       2.รายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       1.เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       2.รายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ
       3.รายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ ระดับนานาชาติ

 (อ้างอิง : กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สกอ.)

 

อื่นๆ >> ดูเกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูล TCI

joomla template