HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อบรมวิธีการใช้งานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อบรมวิธีการใช้งานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00-16.30
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

joomla template